Wyprowadzają psy na spacery, oswajają je, uczą, czeszą, kąpią, biegają z nimi, jeżdżą na rowerze. Bawią się z kotami, czeszą je, pielęgnują, oswajają. Wychowują w swoich domach małe kociaki czy szczenięta. Biorą udział w zbiórkach karmy i imprezach promujących adopcje. Schroniskowi wolontariusze.

Nabór do wolontariatu organizujemy na wiosnę. Wtedy wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy (link do niego podajemy w ogłoszeniach o rekrutacji, które umieszczamy na tej stronie i naszym profilu na Facebooku). Osoby, które się głoszą, wypełniają test z wiedzy ogólnej o psach i kotach. Najlepszych zapraszamy później na rozmowy kwalifikacyjne. Osoby, które zostały wolontariuszami, przechodzą szkolenie bhp.

Poza rekrutacją nie przyjmujemy wolontariuszy.

Niestety, nie możemy przyjąć wszystkich chętnych. Mamy określoną liczbę wolontariuszy pracujących w schronisku i każda rekrutacja jest rekrutacją uzupełniającą – aby zastąpić te osoby, które zrezygnowały.

Wolontariuszem w schronisku może zostać tylko osoba pełnoletnia, ponieważ przekroczone są tu normy hałasu. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, a chciałbyś wspomóc naszych podopiecznych, możesz zorganizować w klasie/szkole (za zgodą władz szkoły) zbiórkę rzeczy potrzebnych w schronisku – ich listę znajdziesz w zakładce Pomoc rzeczowa.

Regulamin wolontariatu w poznańskim Schronisku dla zwierząt

§1

Wolontariat  w poznańskim Schronisku działa na podstawie indywidualnych pisemnych porozumień zawieranych z poszczególnymi wolontariuszami wg wzorca stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873, ze zmianami).

§2

Wolontariuszem może być osoba, która:
1)      ukończyła 18. rok życia;
2)      przeszła z pozytywnym wynikiem test i rozmowę kwalifikacyjną;
3)      podpisała porozumienie z Usługami Komunalnymi.

§3

 1. Zakres świadczonych przez wolontariusza prac określa precyzyjnie zawarte z nim porozumienie –  zmiana tego zakresu wymaga pisemnej zmiany porozumienia.
 2. Wolontariusz ma obowiązek odbyć minimum dwa dyżury w schronisku miesięcznie.

§4

 1. Wolontariusz przebywający na terenie Schroniska ma obowiązek:
  1)      każdorazowego podpisywania się  na liście obecności;
  2)      przestrzegania zapisów porozumienia zawartego z Usługami Komunalnymi pod rygorem jego natychmiastowego rozwiązania;
  3)      korzystania z pomocy pracownika schroniska przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu z boksu psów agresywnych lub sprawiających kłopot.
 2. Na terenie Schroniska wolontariusz nie może przebywać w szpitalu dla psów i kotów ani w gabinecie zabiegowym, a na kwarantannę wchodzić tylko z pracownikiem Schroniska.

§5

 1. Bezpośredni nadzór nad wolontariuszami sprawuje pracownik Schroniska ds. PR – wszystkie uwagi, sugestie i wątpliwości dotyczące obowiązujących przepisów i zasad funkcjonowania wolontariatu, wolontariusze winni zgłaszać bezpośrednio temu pracownikowi.
 2. Skargi, wnioski i uwagi dotyczące współpracy wolontariusze mogą składać osobiście lub telefonicznie do dyrektora Usług Komunalnych w godzinach urzędowania jednostki, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00 – nr telefonu: 061 846 29 02.

 

§6

Nabór wolontariatu jest prowadzony przez Schronisko, w miarę potrzeb, poprzez umieszczanie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Schroniska, tj. www.schronisko.com.

§7

Wszystkie bieżące informacje dotyczące funkcjonowania wolontariatu będą znajdować się na forum internetowym wolontariuszy oraz na stronie internetowej Schroniska, tj.www.schronisko.com. Za bieżącą aktualizację odpowiedzialny jest pracownik Schroniska ds. PR.