REGULAMIN SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W POZNANIU

  

§ 1

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SCHRONISKO

 1. Przedmiotem działalności Schroniska dla zwierząt w Poznaniu, zwanego dalej Schroniskiem, jest realizacja podstawowych zadań statutowych Usług Komunalnych określonych w uchwale Nr V/31/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Usługi Komunalne, tj. w szczególności:
  1)      wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych zgodnie z obowiązującym Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu;
  2)      przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt domowych;
  3)      prowadzenie kwarantanny dla zwierząt przybyłych do schroniska;
  4)      leczenie i pielęgnacja zwierząt przebywających w schronisku;
  5)      prowadzenie sprzedaży zwierząt bezdomnych zgodnie z cennikiem określonym w zarządzeniu Prezydenta Miasta Poznania;
  6)      wykonywanie specjalistycznych działań w zakresie: ochrony zwierząt, zapobiegania zagrożeniom ze strony zwierząt, zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt, w tym zabiegów sterylizacji i kastracji;
  7)      elektroniczne znakowanie i rejestrowanie zwierząt;
  8)      wykonywanie usług transportu zwierząt;
  9)      wykonywanie usług wyłapywania zwierząt;
  10)  przyjmowanie zwłok zwierzęcych i ich części.
 2. Do Schroniska przyjmowane są tylko bezdomne zwierzęta domowe odpowiednio zgodnie z definicjami zawartymi w art. 4 pkt 16 i 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.).
 3. Schronisko działa zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657).
 4. Wszyscy pracownicy Schroniska dbają o zachowanie zasady humanitarnego traktowania  zwierząt, również przez innych pracowników i klientów Schroniska.

§ 2

 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób odwiedzających Schronisko oraz zwierząt, klienci Schroniska mają obowiązek przestrzegać następujących zasad:
  1)      zakazu drażnienia zwierząt;
  2)      zakazu dokarmiania zwierząt;
  3)      zakazu zbliżania się do boksów na odległość umożliwiającą bezpośredni kontakt ze zwierzętami.
 2. Osoby niepełnoletnie na terenie Schroniska mogą przebywać tylko pod opieką osób dorosłych.
 3. Na terenie schroniska nie mogą przebywać osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 4. Naruszenie zasad wymienionych w ust. 1 – 3 skutkuje pełną odpowiedzialnością cywilną osób dopuszczających się naruszenia z tytułu zdarzeń tym spowodowanych.
 5. Obsługa Schroniska zapewnia odpowiednie zabezpieczenie pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta, przed ich wydostaniem się na teren Schroniska.
 6. Nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa sprawuje kierownik Schroniska.

§ 3

 PRZYJMOWANIE ZWIERZĄT 

 1. Do Schroniska przyjmowane są wszystkie bezdomne zwierzęta z terenu wyznaczonego administracyjnymi granicami miasta Poznania, zarówno wyłapane przez pracowników Schroniska, jak i przywożone przez osoby trzecie.
 2. Zwierzęta są przyjmowane do Schroniska tylko przez jego pracowników.
 3. Wszystkie zwierzęta trafiające do Schroniska są bezzwłocznie rejestrowane w bazie danych, w której zawarte są dane dotyczące zwierzęcia, w szczególności:
  1)      opis zwierzęcia, w tym jego gatunek, wiek, płeć, maść i oznakowanie;
  2)      datę przyjęcia do Schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby przekazującej zwierzę do Schroniska;
  3)      dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych;
  4)      datę opuszczenia Schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby, której przekazano zwierzę;
  5)      datę śmierci z podaniem jej przyczyny.
 4. Po przybyciu do schroniska każdy pies zostaje zaszczepiony przeciwko wściekliźnie.
 5. Po przyjęciu do Schroniska zwierzę trafia na 14-dniową kwarantannę, po upływie pięciu dni kalendarzowych zostaje elektronicznie oznakowane i zarejestrowane w elektronicznej bazie danych.

 § 4

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE

Zgodnie z przywołaną zasadą humanitarnego traktowania zwierzęta mają zapewnione odpowiednie warunki bytowe, są codziennie karmione, mają nieprzerwany dostęp do wody – boksy i inne pomieszczenia dla zwierząt są codzienne sprzątane, zwierzęta mają zapewnioną odpowiednią przestrzeń życiową oraz opiekę weterynaryjną. 

§ 5 

WYDAWANIE ZWIERZĄT 

 1. Zwierzęta do adopcji wydaje się ze Schroniska osobom innym niż zdeklarowany właściciel po upływie 14-dniowej kwarantanny.
 2. Zwierzęta do adopcji wydaje się po wypełnieniu ankiety przedadopcyjnej, odbyciu rozmowy z uprawnionym pracownikiem Schroniska, podpisaniu umowy adopcyjnej, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz uiszczeniu opłaty zgodnej z aktualnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone przez jednostkę budżetową Usługi Komunalne. Zwierzęta wydaje się wraz z aktualną książeczką zdrowia.
 3. Nie wydaje się zwierząt:
  1)      osobom, które nie ukończyły 18. roku życia;
  2)      osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 4. Nie wydaje się zwierząt chorych, szczennych suk lub kotnych kotek oraz szczeniąt lub kociąt przed ukończeniem 7. tygodnia życia, z wyjątkiem przypadków zgłoszenia się ich dotychczasowego właściciela.
 5. Dopuszcza się wydawanie zwierząt ze zdiagnozowaną chorobą przewlekłą, po konsultacji z lekarzem weterynarii i po podpisaniu przez osobę adoptującą formularza oświadczenia stanowiącego załącznik do umowy adopcyjnej – załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 6. Dopuszcza się wydawanie zwierząt do współpracujących ze Schroniskiem domów tymczasowych – ich funkcjonowanie określa osobny Regulamin.
 7. Na podstawie zapisów umów adopcyjnych uprawnieni pracownicy Schroniska mogą przeprowadzać kontrole przed- i poadopcyjne.

§ 6

WOLONTARIAT

 1. Zasady współpracy z wolontariatem w Schronisku określa oddzielne zarządzenie dyrektora Usług Komunalnych.
 2. W schronisku mogą pracować tylko wolontariusze, którzy mają ważne porozumienie zgodne z przywołanym w ust.1 zarządzeniem dyrektora Usług Komunalnych.